Total Pageviews

Thursday, September 30, 2010

खर सांगू ! मी तिथे कुठेच नव्हते ...

तुझ्या आठवणीत दाटताना
मी तुझ्या आसवातही नव्हते
खर सांगू ! मी तिथे कुठेच नव्हते ...

तुझ्या प्रश्नांना सोडवताना
मी तुझ्या विचारातही नव्हते
खर सांगू ! मी तिथे कुठेच नव्हते ...

तुझ्या हृदयाला सांधताना
मी तुझ्या मनातही नव्हते
खर सांगू ! मी तिथे कुठेच नव्हते ...

तुझ्या शब्दांना जुळवताना
मी तुझ्या काव्यातही नव्हते
खर सांगू ! मी तिथे कुठेच नव्हते ...

तुझ्या प्रीतीत गुंतताना
मी तुझ्या एकांतातही नव्हते
खर सांगू ! मी तिथे कुठेच नव्हते ...

तुझ्या सोबत जागताना
मी तुझ्या नजरे समोरही नव्हते
खर सांगू ! मी तिथे कुठेच नव्हते ...

तुझ्या आभाळात चांदणे पांघरताना
मी तुझ्या स्वप्नातही नव्हते
खर सांगू ! मी तिथे कुठेच नव्हते ...

हो !! खरचं मी तिथे कुठेच नव्हते ...

कोमल ...........................................३०/९/१०

No comments:

Post a Comment