Total Pageviews

Thursday, September 30, 2010

शोध...

वळणाऱ्या नजरा टाळतच ती पुढे जात होती
कधी समोर तर कधी पलीकडे पाहत होती
भिरभिरणारी तिची नजर बरंच काही सांगत होती
कदाचित ती कोणालातरी शोधत होती ...

भीती दाटलेली तिच्या नजरेत होती
विखुरलेली बट गालावर रुळत होती
कसल्यातरी ती विचारात होती
कदाचित ती कोणालातरी शोधत होती ...

पुढच्याच वळणावर ती अडखळली होती
त्या अंधाऱ्या पुलाखाली निरखून पाहत होती
बेहोष पडलेली सावली तिच्या ओळखीची होती
कदाचित ती त्यालाच शोधत होती ...

लगबगीने ती त्याच्याकडे वळली होती
मध्येच ओघळणारी आसव पुसत होती
त्या सावलीला आपल्या कुशीत घेत होती
तिची वणवण आता संपली होती ...

हो !! ती त्यालाच शोधत फिरत होती ...

कोमल .......................................३०/९/१०

No comments:

Post a Comment