Total Pageviews

Thursday, March 17, 2011

ती ....

मौन तिचे कधी कळले नाही
शब्द सुद्धा कधी वळलेच नाही

स्वप्न तिचे कधी जाणलेच नाही
झेप सुद्धा कधी जाणवलीच नाही

आभाळ तीच कधी मोजलच नाही
वितभर सुद्धा कधी मापल नाही

अस्तित्व तिचे कधी शोधले नाही
सावली शिवाय कधी सापडलेच नाही

मन तिचे कधी जपले नाही
तिनेही कधी काही मागितलेच नाही

कोमल ........................................१७/३/११

No comments:

Post a Comment