Total Pageviews

Sunday, September 11, 2011

तोच तो एक भाव ...

तोच तो एक भाव वाटतो नभी जसा
तोच एक वेडा भाव दाटतो मनी असा
तोच शब्द तोच अर्थ साठतो उरी जसा
तीच आस तोच भास करतो वेडापिसा

धुंद गीत धुंद प्रीत अशीच वेडी भावना
बेधुंद या मनातली धुंद वेडी याचना
तोच गंध तोच बंध सदैव हीच कामना
तेच सूर सदा जुळावे एक वेडी योजना

तोच साद तोच आवाज ओळखीचा वाटला
तोच स्पर्श तोच श्वास मनात होता साठला
तोच एक मृदुगंध जरी उरी भरून राहिला
तीच मी तोच तो अन एकांत अनोळखी वाटला

कोमल .....................................११/९/११

No comments:

Post a Comment