Total Pageviews

Wednesday, January 5, 2011

असेच काहीसे होते...

अनोळखी गर्दीत जसे ओळखीचे भेटावे
गोंधळलेल्या चेहऱ्यावर नवे हास्य फुलावे
असेच काहीसे होते मनाचे ....

निरभ्र आभाळात अचानक मळभ दाटावे
मिटलेल्या पापण्यांनी काहीतरी लपवावे
असेच काहीसे होते आठवांचे ....

अबोल भावनांना कुणीतरी शब्दात गुंफावे
मौनाला कुणीतरी समजून घ्यावे
असेच काहीसे होते आसवांचे ....

मनातल्या वादळाला उगाच थोपवावे
उचंबळणार्या विचारांना जणू धरून ठेवावे
असेच काहीसे होते निरुत्तर प्रश्नांचे ....

एकांतात उगाच विचारात पडावे
हरवलेल्या गर्दीत स्वतःलाच शोधावे
असेच काहीसे होते नेहमीच माझे ....

कोमल ...................................५/१/११

No comments:

Post a Comment