Total Pageviews

Friday, February 25, 2011

एक क्षण ...

एक क्षण पुरेसा असतो ...
मनाशी संवाद साधण्यासाठी
कधी एक क्षण अपुरा पडतो ...
आपली बाजू मांडण्यासाठी

एक क्षण भरून येतो ...
मन मोकळ करण्यासाठी
कधी एक क्षण निशब्द होतो ...
मौनाचा अर्थ शोधण्यासाठी

एक क्षण पुरून उरतो ...
आपला आनंद वाटण्यासाठी
कधी एक क्षण कमी पडतो ...
आठवणीत दाटण्यासाठी

एक क्षण खोटा ठरतो ...
आपला विश्वास जपण्यासाठी
कधी एक क्षण अस्वस्थ करतो ...
आपलंच मन जाणण्यासाठी

कोमल ..................................२६/२/११

No comments:

Post a Comment