Total Pageviews

Monday, February 28, 2011

सुख मानून पहावे...

कधी हसून तर कधी रडून पहावे
कधी आसवात कधी आठवात दाटून पहावे

दृश्य अदृश्य गोष्टी पडताळून पहावे
खरे किती खोटे किती हे जाणून पहावे

कुणाच्या मनात नाहीतर आठवात साचून पहावे
कधी मौनातून कधी पापण्यातून सांडून पहावे

स्वार्थ निस्वर्था पलीकडे कधीतरी देऊन पहावे
उगाचच त्यातलेच थोडेसे मागून पहावे

गर्दीतही कधीतरी अलिप्त राहून पहावे
क्षणभर कधीतरी अदृश्य होऊन पहावे

डोंगाराएवढ्या दुःखावर हसून पहावे
ओंजळभर प्रेमातही सुख मानून पहावे

कोमल .......................................................१/३/११

No comments:

Post a Comment