Total Pageviews

Monday, November 8, 2010

अन... माझ्याच पापण्यांना आज आसवांचा भार झाला

क्षणिक नात्यांचा सहवास फार झाला
जुळलेल्या नाजूक बंधाचा गुंता गुंतत गेला
अन... माझ्याच पापण्यांना आज आसवांचा भार झाला

मनी उठलेल्या वादळाचा धुरळा फार झाला
सावरलेल्या मनाचा क्षणभर तोल गेला
अन... माझ्याच पापण्यांना आज आसवांचा भार झाला

जुन्या आठवांचा आज गुंता फार झाला
नकळत आज नभ नयनात दाटून गेला
अन... माझ्याच पापण्यांना आज आसवांचा भार झाला

वळले जराशी मी पण अंधार फार झाला
कळले न तुला कधीही आता उशीर झाला
अन... माझ्याच पापण्यांना आज आसवांचा भार झाला

कोमल ..........................८/११/१०

No comments:

Post a Comment