Total Pageviews

Thursday, November 18, 2010

गातील गीत वारे...

गातील गीत वारे
तव स्पर्शाने गंधाळलेले...

गातील वेदनाही
तव आसवाने भिजलेले...

गातील शब्द वेडे
तव मौनात अडकलेले...

गातील स्पर्श हळवे
तव बंधनात गुंफलेले...

गातील श्वास सारे
तव मनात गुंतलेले...

गातील मन बावरे
तव आठवात हरवलेले...

कोमल ....................१८/११/१०

No comments:

Post a Comment