Total Pageviews

Thursday, November 18, 2010

सांगेन मी केव्हातरी...

गुपित माझ्या मनाचे
सांगेन मी केव्हातरी
जे दडले मौनात ते शब्दात
मांडेन मी केव्हातरी...

दाटलेल्या आसवांचा अर्थ
सांगेन मी केव्हातरी
अस्वस्थ श्वासाची घुसमट
जाणवेल तुला केव्हातरी...

तुझ्या सावलीचा आभास
सांगेन मी केव्हातरी
अंधारातला माझा भास
होईल तुला केव्हातरी...

जपलेल्या क्षणांचा हिशोब
सांगेन मी केव्हातरी
ओंजळीतल्या आसवांना
सांडेन मी केव्हातरी...

अबोल वेदना मनातील
सांगेन मी केव्हातरी
मुकी प्रीत माझी
कळेल तुला केव्हातरी...

कोमल .................................१८/११/१०

No comments:

Post a Comment