Total Pageviews

Tuesday, November 30, 2010

का कुणास ठाऊक ...

हळव्या क्षण माझ्या
तुझी याद येते
का कुणास ठाऊक
आजही मनी हुरहूर दाटते !!

ओल्या पापण्यात माझ्या
तुझे स्वप्न विरते
का कुणास ठाऊक
आजही मनी हुरहूर दाटते !!

हळुवार स्पर्शात माझ्या
तुझे स्पंदन जाणवते
का कुणास ठाऊक
आजही मनी हुरहूर दाटते !!

उगाच मौनात माझ्या
तुझे शब्द रेखाटते
का कुणास ठाऊक
आजही मनी हुरहूर दाटते !!

सांडलेल्या ओंजळीतून माझ्या
तुझी आठवण वेचते
का कुणास ठाऊक
आजही मनी हुरहूर दाटते !!

थांबलेल्या क्षणातून माझ्या
तुझा क्षण वगळते
का कुणास ठाऊक
आजही मनी हुरहूर दाटते !!

का कुणास ठाऊक ...

कोमल ................................३०/११/१०

No comments:

Post a Comment