Total Pageviews

Wednesday, December 8, 2010

प्रीत अशी..

गंधित भावनांना साद कुणीतरी द्यावी
स्पर्शाने त्याच्या मी मोहरून जावी ...

चाहुलीने नकळत बावरून जावी
उगाच शब्दांमध्ये गुंतून पडावी ...

अबोल नजरच मग हळूच बोलावी
हलकेच मनीचे गुपित खोलावी ...

चांदण्यांच्या साक्षीने रात बहरावी
हळुवार श्वासाने श्वास गुंफीत जावी ...

मोगऱ्याच्या गंधाने मी गंधित व्हावी
धुंद त्या मिठीत मी हरवून जावी ...

प्रीत अशी कि नजर लागावी
मोरपंखाप्रमाणे ती हळुवार फुलावी ...

कोमल ....................................८/१२/१०

No comments:

Post a Comment