Total Pageviews

Sunday, December 12, 2010

आठवणीतले सुगंध ...

पहाटेच्या गार वाऱ्याचा सुगंध ..
अगदी ...शहारून टाकणारा

दारात पडलेल्या प्राजक्ताचा सुगंध ...
अंगण .....भरून टाकणारा

जळणाऱ्या चुलीचा सुगंध ..
भूक ..... चाळवणारा

सारवलेल्या अंगणाचा सुगंध ...
आजीची .....आठवण करून देणारा

दिवाळीच्या उटण्याचा सुगंध ..
श्वासात .....भरून राहिलेला

देवघरातल्या उदबत्तीचा सुगंध ..
सगळ्या श्लोकांची ....आठवण करून देणारा

असेच काही जुने क्षण
हरवलेल्या गोष्टींची...पुन्हा आठवण करून देणारे

कोमल ..................१२/१२/१०

No comments:

Post a Comment