Total Pageviews

Friday, July 16, 2010

भास तुझा......

भास श्वासांचा
भास शब्दांचा
भास तुझा माझ्या
आठवणीत असण्याचा ....

भास प्रेमाचा
भास मैत्रीचा
भास तुझा माझ्या
विचारात असण्याचा ....

भास अंतराचा
भास स्पंदनाचा
भास तुझा माझ्या
मिठीत असण्याचा ....

भास वचनाचा
भास विश्वासाचा
भास तुझा माझ्या
प्रत्येक शब्दाला जागण्याचा....

भास निरागसतेचा
भास हळवेपणाचा
भास तुझा माझ्या
सोबत असण्याचा .....

कोमल ...........................१६/७/१०

No comments:

Post a Comment