Total Pageviews

Saturday, July 10, 2010

जा तू अशीच.......

जा तू अशीच जा सामोरी
उभी का अशी पाठमोरी ....

घाबरू नकोस अशी अंधाराला
कर जवळ त्या प्रकाशाला ....

कर मोकळ आकाश सारे
वाहू देत तुझ्या शब्दांचे वारे ....

का बांधतेस तू भावनांना
वाहू देत कधीतरी आसवांना .....

दाटलेला अंधार हा दोन क्षणांचा
उजळूदे प्रकाश तुझ्या स्वाभिमानाचा ......

कोमल ....................१०/७/१०

No comments:

Post a Comment