Total Pageviews

Wednesday, July 28, 2010

रोज रोज तीच ती........

रोज रोज तीच ती
रोजचीच तीच मी
रोजचाच तो क्षण
रोजचीच आठवण
रोज रोज तेच ते
रोज तेच साहते
रोजचीच ती नजर
रोजचाच तो प्रहर
रोज मला जाळते
रोजच मला छळते
रोजचाच भावनांचा मेळ
रोज घडतो अश्रूंचा खेळ
रोज ती प्रीत खोल
रोजचीच राहते अबोल
रोज त्याच असच येण
रोजच त्याच नकळत जाण
रोज रोज हीच कथा
रोजचीच हि व्यथा
रोज रोज मांडते
रोजच आठवणी सांडते

कोमल ......................२९/७/१०

No comments:

Post a Comment