Total Pageviews

Thursday, July 22, 2010

तो असाच येतो...

तो असाच येतो
अन अचानक कोसळतो
कोरड्या मनाला चिंब भिजवतो ...

तो असाच येतो
अन दाटून येतो
माझ्या आसवांना त्याच्यात लपवतो ...

तो असाच येतो
अन मनसोक्त भिजवतो
मनाची मरगळ दूर करतो ...

तो असाच येतो
अन कवेत घेतो
मला त्याच्या मिठीत सामावतो ...

तो असाच येतो अचानक ...
तोच तो पाउस अन त्याच्या आठवणी ....

कोमल .....................२२/७/१०

No comments:

Post a Comment