Total Pageviews

Friday, June 4, 2010

तुझ्याचसाठी .......

कधी जाणलेस तू ?
का अंधारात मी चंद्र शोधते ...
का शांततेतही मी अस्वस्थ होते....
का उगाच मी वात पाहते...
का माझ्याही नकळत मी अश्रू ढाळते...
का उगाच मी हास्य शोधते...
का पावसाच्या थेंबातही मी प्रतिबिंब शोधते....
का हरवलेल्या वाटा मी पुन्हा पुन्हा शोधते....
का सहजच मी देवाकडे मागणे मागते....
का अजूनही मी वळून पाहते....
का अजूनही मी वाटेत घुटमळते...
तुझ्याचसाठी सख्या तुझ्याचसाठी ........

कोमल ....................४/६/१०

No comments:

Post a Comment