Total Pageviews

Tuesday, June 1, 2010

आलास कशाला ?

जायचंच होत तर
आलास कशाला ?

वाटा बदलायच्याच होत्या तर
रस्त्यात गाठलस कशाला ?

उत्तर द्यायचीच नव्हती तर
मला प्रश्नात पाडलस कशाला ?

स्वप्न तोडायचीच होती तर
दाखवलीस कशाला ?

तुला तुझ्या मतांवर ठाम राहायचं नव्हत तर
मला माझ मत विचारलस कशाला ?

साथ सोडायचीच होती तर
सोबत तरी केलीस कशाला ?

नाती जपायचीच नव्हती तर
जोडलीस कशाला ?

दूरच ठेवायचं होत तर
जवळ तरी घेतलस कशाला ?

शेवटी रडवायचंच होत तर
हसायला तरी शिकवलस कशाला ?

कोमल .......................१/६/१०

No comments:

Post a Comment