Total Pageviews

Wednesday, June 16, 2010

प्रीत अशीच धुंद असावी ....

मोह होईल अशी रात असावी
चांदण्या रातीत कोणाची तरी साथ असावी ...

हलकेच बोल अन हळुवार स्पर्शाची संवेदना असावी
मैत्री पेक्षाही त्यावेळी प्रेमाची भावना श्रेष्ठ ठरावी ...

चांदण्यांनी अशीच चादर पांघरावी
धुंद रातराणीने सेज सजावी ...

थंड वातावरणात त्याची ऊब असावी
न बोलताच जवळ घेणारी मिठी असावी ...

धुंद रजनीत मी मग्न होऊन जावी
प्रीतीत त्याच्या अशीच ती रात फुलावी ...

कोमल ........................१६/६/१०

No comments:

Post a Comment