Total Pageviews

Sunday, June 13, 2010

अजूनही.......

शब्द शब्दात तुझे अस्तिव आज जपून आहे
श्वास श्वासात तुझी प्रीत तशीच आहे

मन मनात तुझी प्रतिमा झळकून आहे
दाट दाटलेल्या कंठात नाव तुझेच आहे

स्वर स्वरात तुझेच बोल गात आहे
नभ नभात व्यापलेले विश्व तुझेच आहे

भास भासात तुझाच साथ आहे
क्षण क्षणात अजूनही मी एकटाच आहे

कोमल ........................१३/६/१०

No comments:

Post a Comment