Total Pageviews

Saturday, June 26, 2010

आता लांबच राहायचं .......

ठरवलंय तुझ्यापासून आता लांब राहायचं
क्षणाक्षणाला तुझ्यापासून दूर जायचं

शब्दांनाही थोडस आता आवरत घ्यायचं
भावनांनाही आता कोंडून ठेवायचं

तुझ असण आता नसण मानायचं
उगाच तुझ्या विचारात नाही आता राहायचं

आठवणींना तुझ्या पुन्हा नाही काढायचं
जमेल तसं आता एकटच जगायचं

शक्य तेवढ आता स्वतःला मिटून घ्यायचं
आसवांना आता दडवूनच ठेवायचं
आता लांबच राहायचं ...........

कोमल ..........................२७/६/१०

No comments:

Post a Comment