Total Pageviews

Friday, August 6, 2010

हरवून गेले...

बदलत्या काळात
गाव माझे हरवून गेले

अनोळखी चेहऱ्यात
नाव माझे हरवून गेले

कोरड्या आसवात
भाव मनीचे हरवून गेले

पाषाण हृदयात
प्रेम माझे हरवून गेले

मिटलेल्या डोळ्यात
स्वप्न माझे हरवून गेले

विचारांच्या कोड्यात
शब्द माझे हरवून गेले

धाग्यांच्या गुंत्यात
नाते माझे हरवून गेले

खोट्या जगात
आयुष्य माझे हरवून गेले

कोमल ..................६/८/१०

No comments:

Post a Comment