Total Pageviews

Tuesday, August 31, 2010

किती......

किती रिचवले प्याले
त्याला मोजमाप नाही
किती अश्रू गाळले
त्याला किंमत नाही
;
;
किती मार्ग धुंडाळले
त्याला तोड नाही
किती शब्द शोधले
त्याला अर्थ नाही
;
;
किती उत्तर शोधले
त्याला प्रश्नच नाही
किती श्वास रोखले
त्याला आता बधत नाही
;
तू जाण्याने आता कशालाच
किंमत उरली नाही

कोमल .................................३१/८/१०

No comments:

Post a Comment