Total Pageviews

Wednesday, August 25, 2010

न जाणले मी....

न जाणले मी शब्दातून व्यक्त होण
तुही न जाणलेस कधी माझं मौनातून बोलण

न जाणले मी कधी जखमांना दाखवण
तुही न जाणलेस त्यावर हळुवार फुंकर घालण

न जाणले मी कधी आसवांना वाट मोकळी करणं
तुही न जाणलेस कधी त्यांना स्वतःहून बांध घालण

न जाणले मी कधी अबोल भावनांना दर्शवण
तुही न जाणलेस कधी मुक्या प्रीतीला आपलंस करणं

न जाणले मी कधी तुझ्यात अस्तिव माझं हरवण
तुही न जाणलेस कधी माझ्या स्वप्नांना जपण

न जाणले कधी मी मागे वळून पाहण
तुही न जाणलेस कधी एखादी आर्त हाक देण

कोमल ...............................२५/८/१०

1 comment: