Total Pageviews

Friday, August 6, 2010

श्रावण.....

रंग रंगात रंगला श्रावण

नभ नभात उतरला श्रावण

पान पानात लपला श्रावण

फुल फुलात उमलला श्रावण

गंध गंधात दरवळला श्रावण

स्वर स्वरात गुणगुणला श्रावण

श्वास श्वासात गुंतला श्रावण

गीत गीतात गुंफला श्रावण

प्रीत प्रीतीत हरवला श्रावण

बंध बंधात बांधला श्रावण

मन मनात भरून उरला श्रावण

कोमल ...................................६/८/१०

No comments:

Post a Comment