Total Pageviews

Saturday, May 1, 2010

परतशील का कधी मी न सांगता.....


परतशील का कधी
मी न सांगता
देशील का कधी
मी काहीच न मागता ...

खूप सोप्पं असते रे
नुसतंच बोलण
पण येईल का तुला
ते वचन कधी जपता ...

शब्दही थकले माझे
ते हि फितूर झाले
कळेल का तुला
मी काही न बोलता ...

अश्रूंनाही मी कोंडून घेतले
भावनांनाहि मी दडपले
येईल का तुला
कधी मौन माझे जाणता...

संकटांना मी नेहमीच थोपवले
प्रवाहात मी नेहमी वाहावत गेले
येईल का कधी तुला
मला त्यातून वाचवता ...

परतशील का कधी
मी न सांगता ...

कोमल .....................३० /४ /१०

No comments:

Post a Comment