Total Pageviews

Friday, May 14, 2010

कधीतरी वाटत ...कोणीतरी असावं

कधीतरी वाटत ...कोणीतरी असावं
माझ्या मनाला माझ्याहीपेक्षा जास्त जाणणार ...

कधीतरी वाटत ...कोणीतरी असावं
मी न सांगता त्याला माझे मौन कळावं

कधीतरी वाटत ...कोणीतरी असावं
गरजेच्या वेळी धावून यावं

कधीतरी वाटत ...कोणीतरी असावं
माझ्या अश्रूंची किंमत जाणणार ....

कधीतरी वाटत ...कोणीतरी असावं
माझ्या एका हास्यासाठी तळमळणारं

कधीतरी वाटत ...कोणीतरी असावं
माझ्याहीपेक्षा जीवापाड प्रेम करणार

कधीतरी वाटत ...कोणीतरी असावं
माझ्या स्वप्नांना माझ्याच सारखं जपणार

कधीतरी वाटत ...कोणीतरी असावं
मी न मागता मला सर्वस्व देणार

कोमल .....................१४/५/१०

No comments:

Post a Comment