Total Pageviews

Thursday, May 6, 2010

होईल का हे कधी ?

निसटून गेलेले क्षण पुन्हा येतील का कधी ?
हरवलेले मन मज सापडेल का कधी ?
लोपलेले हास्य असे माझे फुलेल का कधी ?
धुक्यातील वाट मज सापडेल का कधी ?
सुकलेले अश्रू पुन्हा वाहतील का कधी ?
पुसट झालेल्या आठवणी पुन्हा उजळतील का कधी ?
हरवलेला गंध मज मिळेल का कधी ?
डोळे उघडताच समोर दिसशील का कधी ?
शब्द हरवलेले मज सापडतील का कधी ?
मी न सांगताही परतशील का कधी ?

कोमल .......................६/५/१०

No comments:

Post a Comment