Total Pageviews

Friday, May 14, 2010

उगाच कुणीतरी .......

उगाच कुणीतरी .......
कधीतरी नकळत येते
अन मनाची तार छेडून जाते
उगाच कुणीतरी .......
आपलंस वाटते
अन कोरड्या मनालाही पाझर फोडते
उगाच कुणीतरी .......
मनातलं बोलते
अन अचानक आपल्याला कोड्यात टाकते
उगाच कुणीतरी .......
अचानक आठवते
अन नकळत डोळ्यात पाणी आणते
उगाच कुणीतरी .......
विचारात रेंगाळते
अन मनात नसतानाही विचारात पाडते
उगाच कुणीतरी .......
खूप परक वाटते
अन आपल्यापासून खूप दूर जाते

कोमल ...............१४/५/१०

No comments:

Post a Comment