Total Pageviews

Thursday, May 6, 2010

काहीतरी हरवलं आहे...

काहीतरी हरवलं आहे
कुणास ठाऊक काय ते ....

कदाचित हास्य असावे ... कुणाला तरी उसने दिलेले
तेव्हाच आजकाल फुल कोमेजलेली असतात

कदाचित अश्रू असावे ... कुणासाठी तरी सांडलेले
तेव्हाच आजकाल सगळ कोरड भासत

कदाचित तो चंद्र असावा .... कुणावर तरी रुसलेला
तेव्हाच आज गडद अंधार आहे दाटत

कदाचित तो पाऊस असावा ... अचानक नाहीसा झालेला
तेव्हाच आजकाल आभाळ भरून नाही येत

कदाचित तो वारा असावा .... बेधुंद वाहणारा
तेव्हाच आजकाल सार झाल आहे शांत

कदाचित माझे शब्द असावे .... कुठेतरी हरवलेले
तेव्हाच आजकाल मला नाही काही सुचत

कदाचित माझ्या आठवणी असतील .... पुसट झालेल्या
तेव्हाच आजकाल मला काही नाही आठवत

कदाचित माझे अस्तित्व असेल ..... हरवलेले
तेव्हाच आजकाल मला माझीच जाणीव नाही राहत

कोमल ...................६/५/१०

No comments:

Post a Comment