Total Pageviews

Sunday, May 2, 2010

इतकं सोप्प असतं का ?


इतकं सोप्प असतं का ?
कुणाला आपलं बोलण
जीव लावून अस क्षणात सोडून जाण..

इतकं सोप्प असतं का ?
कुणावर प्रेम करणं
आधीच होरपळलेल्या मनाला पुन्हा जिवंत करणं ...

इतकं सोप्प असतं का ?
कुणाला जवळ करणं
मनात नसताना सर्वस्व देण...

इतकं सोप्प असतं का ?
कुणाच मौन जाणण
मनातल्या गुंत्याला हळुवारपणे सोडवण...

इतकं सोप्प असतं का ?
कुणाचे मन जपण
स्वतःला विसरून दुसर्याला जाणण....

इतकं सोप्प असतं का ?
कुणाला सहज दूर करणं
श्वासांनी साद देऊन मग श्वासांनाच दूर लोटण..

कोमल ..........................२/५/१०

No comments:

Post a Comment