Total Pageviews

Tuesday, May 18, 2010

का उगाच अजूनही घुटमळत आहे ...

माझीया मनास समजावुनी पाहे
का उगाच तू घुटमळती अजुनी
का उगाच वाट पाहे ...

ठाऊक आहे तुजला का
अजून दुर्लक्ष करसी
तुला उगाच हे कसले भास होत आहे
का उगाच अजूनही घुटमळत आहे ...

उगाच शंका नानाविध
नसते विचार भरमसाठ
का मनाला असे कोंडत आहे
का उगाच अजूनही घुटमळत आहे ...

पाझर येऊ देत आज मनाला
भिजवून टाक शब्दात त्याला
का उगाच मनाला कोरडे करत आहे
का उगाच अजूनही घुटमळत आहे ...

जा जरा सामोरे तू त्याला
अडव आता इथेच मनाला
का तो वेड्यासारखा पळत आहे ...
का उगाच अजूनही घुटमळत आहे

कोमल .................१९/५/१०

No comments:

Post a Comment