Total Pageviews

Saturday, April 3, 2010

मी न माझा राहिलो ....

मी न माझा राहिलो ....

हलकेच उडणारे
केस सांभाळताना
लांबूनच तुला
चोरून पाहताना
मी न माझा राहिलो ....

सहजच नाक्यावर
मैत्रिणींशी बोलताना
हलकेच हसताना
उगाचच तिथे घुटमळताना
मी न माझा राहिलो ....

मग वळून बघताना
घाईत जाताना
ती शोधक नजर पाहताना
अडखळलेल्या वाटेवर
मी न माझा राहिलो ....

येशील जेव्हा कधी तू
माझ्याही सामोरी अशी
डोळ्यात तुझ्या पाहताना
तेव्हाही मी असाच बोलेन
कि, मी न माझा राहिलो ....

कोमल ..................२/४/१०

No comments:

Post a Comment