Total Pageviews

Wednesday, April 28, 2010

तुझ्या आठवणीत....


तुझ्या आठवणीत
आजकाल दिवस जातो माझा
कधी आठवते ती संध्याकाळ
तुझ्या सोबत घालवलेली .......
तर कधी आठवतो तो समुद्र
किनाऱ्याकडे धाव घेणारा....
तर कधी कोरडाच भासणारा
आपल्यातच स्वतःला मिटून घेणारा .....
कधी आठवते तू ओंजळभरून दिलेली फुल
तुझ्या प्रेमाच्या सुगंधाने दरवळणारी .......
कधी आठवतो तुझा सहवास
मला तुझ्यात सामावून घेणारा .......
कधी आठवते तुझे अचानक येणे
मनाला सुखावून जाणारे .......
कधी आठवते तुझे असेच निघून जाणे
आजही मला जाळणारे .........

कोमल ...................२९/४/१०

No comments:

Post a Comment