Total Pageviews

Tuesday, April 27, 2010

तू सोबत असताना.....

तू सोबत असताना......
गरज नाही लागत कुणाची
भीती नाही वाटत कशाची

तू सोबत असताना......
मार्गही सोप्पा होतो
अंधारही नाहीसा होतो

तू सोबत असताना......
कशाला कुणाची वाट बघावी
का उगाचच कसली काळजी करावी

तू सोबत असताना......
सामोरे जाते मी हसत संकटाला
नाही घाबरत मी उद्याच्या भविष्याला

हे देवा असाच नेहमी सोबत राहा
माझ्याही अन इतरांच्याही ........

कोमल ...................२७/४/१०

No comments:

Post a Comment