Total Pageviews

Thursday, April 22, 2010

तेव्हा मला तुझी आठवण येते ...


जेव्हा हि रात्र चांदण्या पांघरते
तेव्हा मला तुझी आठवण येते ...

जेव्हा कुठेतरी कोणीतरी कानात कुजबुजते
तेव्हा मला तुझी आठवण येते ...

जेव्हा हा बेधुंद वर मनाला स्पर्शून जातो
तेव्हा मला तुझी आठवण येते ...

जेव्हा मी माझ्या एकटेपणाला कवटाळून बसते
तेव्हा मला तुझी आठवण येते ...

जेव्हा मी एकांतात अश्रू ढाळते
तेव्हा मला तुझी आठवण येते ...

जेव्हा माझ्यामुळे एखादे निरागस हास्य फुलते
तेव्हा मला तुझी आठवण येते ...

जेव्हा मी विचारांच्या धुक्यात हरवून जाते
तेव्हा मला तुझी आठवण येते ...

जेव्हा मी माझे अस्तित्व शोधते
तेव्हा मला तुझीच आठवण येते ...

कोमल ...............२२/४/१०

No comments:

Post a Comment