Total Pageviews

Tuesday, March 16, 2010

राहून गेल ..........


किती दिवस झाले ना ..........
तुला हसताना नाही पाहिलं
खळाळनाऱ्या तुझ्या हास्यात
माझ हसायचं राहून गेल ..........

किती दिवस झाले ना ..........
तुझा आवाज ऐकला नाही
तुझ गाण गुणगुणताना मध्येच
माझ नाव ऐकायचं राहून गेल ......

किती दिवस झाले ना ..........
आपण बोललो नाही हळव्या विषयांवर
विचारांच्या गुंतागुंतीत
माझ रडायचच राहून गेल ........

किती दिवस झाले ना ..........
तुझी सोबत नसते आता
तुझ्या आठवणीनसोबत जगताना
तुझ्या मिठीत विरघळायच राहून गेल .......

किती दिवस झाले ना ..........
आपली भेट झाली नाही
तुझ्या कामाच्या नादात
आपल भेटायचंच राहून गेल .....

कोमल ..................१४/२/१०

No comments:

Post a Comment