Total Pageviews

Tuesday, March 16, 2010

कुणी सांगेल का हो मला?

कुणी सांगेल का हो मला?
का वाहे हा वारा?
लोकांना सुखावण्यासाठी की
आप्तान्ना निरोप देण्यासाठी.....

का उगवतो हा सूर्य?
दिशा उजळण्यासाठी की
अंधार जाळण्यासाठी.....

का खवलतो हा समुद्र?
शांतता भंग करण्यासाठी की
स्वतःचा आक्रोश व्यक्त करण्यासाठी.....

का बरसतो हा मेघ?
तप्त धरणीला तृप्त करण्यासाठी की
त्याच्याच मनाला रीते करण्यासाठी .....

का सळसळतात ही पाने?
नुसताच आवाज करायला की
त्यांचेही अस्तित्व दाखवायला........

का उमलतात ही फुले?
सुगंध पसरवायला की
नवीन जग पहायला.....

का फुटते झाडाला पालवी?
मोसमात बहरण्यासाठी की
नवीन आशा पल्लवित करण्यासाठी......

निसर्गाची ही रुपे पाडती विचारत मला
काय सांगायचेय त्यांना कुणी सांगेल का हो मला?

कोमल २७/११/०९

No comments:

Post a Comment