Total Pageviews

Tuesday, March 16, 2010

कधीतरी हे करून तर पहा ...........


कधीतरी स्वतःहून देऊन तर पहा
देण्यात जे सुख असते ते घेऊन तर पहा ......

कधीतरी दुसऱ्याला समजून तर पहा
समजून घेण्यातला आपलेपणा अनुभवून तर पहा .....

कधीतरी दुसर्यांशी बोलून तर पहा
बोलण्याने मिळणारे समाधान घेऊन तर पहा .....

कधीतरी दुसऱ्याला हसवून तर पहा
दुसर्यांना हसताना बघण्यात येणारी मजा घेऊन तर पहा ............

कधीतरी दुसर्यांचे अश्रू पुसून तर पहा
त्या अश्रुंमधला ओलावा जाणवून तर पहा ......

कधीतरी निखळ मैत्री करून तर पहा
बिनरक्ताची ती अनमोल नाती जपून तर पहा .....

कधीतरी एखादयाला मदत तर करून पहा
माणुसकी काय असते हे अनुभवून तर पहा .......

कधीतरी मनापासून खरे बोलून तर पहा
सुखाची झोप कधीतरी घेऊन तर पहा ......

कधीतरी एखाद्याला मनापासून दाद देऊन तर पहा
आत्मविश्वास काय करू शकतो हे आजमावून तर पहा .....

कधीतरी स्वतःलाही थोडा वेळ देऊन तर पहा
स्वतःशीच मनमोकळ बोलून तर पहा .....

कधीतरी मनापासून प्रेम करून तर पहा
आयुष्य किती सुंदर आहे हे एकदा तरी अनुभवून पहा .......

कोमल ...........................२३/२/१०

No comments:

Post a Comment