Total Pageviews

Thursday, March 25, 2010

बघा कधी जमतंय का ........

स्त्रिया रोज अनेक भूमिका जगत असतात आणि नीट पारही पाडतात पण या रोजच्या धावपळीत तिच्यातील मैत्रिणीला कधी विसरू नका. कधीतरी तिलाही जाणून घ्यायचा प्रयत्न करा, तुमच्या नुसत्या प्रयत्नानेही ती सुखावेल ....

कधी मुलगी तर कधी बहिण ...
कधी कुणाची पत्नी तर कधी आई ...
वेगवेगळ्या विशेषणांनी सजत तीच नाव
आपल्या माणसांशिवाय रिकाम असत तीच गाव ...

दिवसभर सगळ्यांसाठी असते ती राबत
कधी पिल्लांसाठी असते ती रात्रभर जागत
नाही ठाऊक तिला दमण काय असतं
आपल्या माणसांना चुकांसकट
सामावून घेण्याइतपत तीच मन मोठ असतं ...

स्वतःच्या स्वप्नांना कोंडून मनात
दुसर्यांचीच स्वप्न तिच्या डोळ्यात दिसतात
कधीतरी तिच्याही स्वप्नांना जाणून घ्या ,तिच्याही इच्छेला मान द्या ...
ती तुमच्याकडून फार मोठ्या अपेक्षा नाही करत
कारण तीच मान जाणण्याचा तुम्ही कधी प्रयत्नच नाहीं करत

आठवतंय का तुम्हाला शेवटच
फुल तिला कधी दिल होत ?
खुललेल्या कळी सारखे तिचे मोहक
हास्य तुम्हाला कधी दिसले होत ?

बाहेरच्या कामाचा ताण तुम्ही बर्याचदा तिच्यावर काढता
नेहमीच तुम्ही तिला गृहीत धरता ...
दिवसभराच्या ताणाने तीही थकलेली असते तुमच्याचसारखी
पण त्याची तक्रार ती करत नाही सारखी सारखी ...

कधीतरी तिच्याशीही थोडंस मनमोकळ बोला
सहजच तिला प्रेमाने जवळ घ्या
मग बघा कशी खुलेले तिची कळी
अन मग तीही होईल मनमोकळी

मान्य आहे दिवसभराच्या
गडबडीत नसतो स्वतःसाठीही वेळ
पण विसरू नका आपल्या माणसांशिवाय
नाही जमत कसलाच ताळमेळ

जमल तर थोडस तिचही मन घ्या जाणून
काय हव आहे का तुला ? विचारा निदान एकदा तरी पाहून ...

कोमल ........................२५/३/१०

No comments:

Post a Comment