Total Pageviews

Saturday, March 27, 2010

आजकाल मी..........


आजकाल मी माझी नसते
अशीच कुठेतरी हरवलेली असते
उगाचच सगळ न्याहाळत बसते
तुझ्या आठवणीत बुडून जाते
अन मग स्वतःशीच नकळत हसते
तुझी पत्रे वाचून हरखून जाते
अन तुझ्या आवाजाने भान हरपते
तुझ्या चारोळीत स्वतःला शोधते
अन माझ्या कवितेते तुलाच गुंफते
नाही म्हटल तरी तुझी ओढ लागते
अन तुझ्या भेटीची आस वाढते
बघ न ! म्हणूनच
आजकाल माझे कशातच लक्ष नसते
अन तुझ्यामुळे मी सारे जग विसरते

कोमल ....................१७/२/१०

No comments:

Post a Comment