Total Pageviews

Saturday, March 27, 2010

पण एकटीच ..........


आज पुन्हा आले त्या वळणावर आले आहे
जेथून कधी तुझ्या पावलांसोबत चालले होते
आज पुन्हा चालत आहे
पण एकटीच ..........

आज पुन्हा त्याच जागेवर आले आहे
जेथे रोज भेटायचो आपण
आज पुन्हा तेथे मी आले आहे
पण एकटीच ..........

आज पुन्हा तो सूर्यास्त पाहत आहे
जो पाहिलेला कधी आपण एकत्र प्रेमाने, विश्वासाने
आज पुन्हा पाहत आहे
पण एकटीच ..........

सार काही तेच जुनच आहे
नव्याने अनुभव देणारे
आज पुन्हा अनुभवत आहे
पण एकटीच ..........

आज पुन्हा तो चंद्र हसत आहे
कधी हसला होता तो असाच प्रसन्न आपल्यावर
आज पुन्हा हसत आहे
पण माझ्यावरच ...........

कोमल ................२७/३/१०

No comments:

Post a Comment