Total Pageviews

Tuesday, March 16, 2010

आठवतेय ग मला..


आठवतेय ग मला..
ती आपली पहिली भेट
शांत किनारा
धुंद वातावरण
फ़क्त तू अन मी ll

आठवतेय ग मला..
तो खारा वारा
ती लाटांची गाज
वार्याने उडणारे तुझे केस
अन तुझी लाल ओढ़णी ll

आठवतेय ग मला..
तुझ लाजत बोलण
हलकच हसण
चोरून बघण
माझ्याही मनाला ते सुखावणार ll

आठवतेय ग मला..
तुझे खुप सारे प्रश्न
माझी त्यावर उत्तरे
तुझी आश्वासक नजर
अन तो मोहक स्पर्श ll

आठवतेय ग मला..
निरोप देताना दाटलेला
तुझा कंठ, डोळ्यातले अश्रु
जडावलेले माझेही पाय
अन पुन्हा भेटण्याची ओढ़ ll

आठवतेय ग मला..
आपल झालेल भांडण
तू धरलेला अबोला
माझे अस्वस्थ मन
अन रडून सुजलेले तुझे डोळे ll

आठवतेय ग मला..
घरातल्यांचा नकार
आपल्या मनाची तगमग
तुझी लागुन राहिलेली काळजी
अन वाड्लेला दुरावा ll

आठवतेय ग मला..
नंतर आपण परत भेटलोच नाही
भेटायचेय ग मला परत
पहायचय तुझ्या डोळ्यात स्वतःला
विराघलायचय पुन्हा एकदा तसच ll


कोमल........६/१/१०

No comments:

Post a Comment