Total Pageviews

Thursday, March 25, 2010

कदाचित हेच प्रेम असते ........


प्रेमावर लिहू तितके कमीच आहे. माझा हा एक प्रयत्न आहे.
यावर जेव्हा सुचेल तेव्हा याच धाग्यावर मी ते लिहित जाईन.

तो बेधुंद वारा
ती नाजुकशी झुळूक
तरीही त्याचं अस्तित्व जाणवते
कदाचित हेच प्रेम असते ........

तो काटेरी निवडुंग
अन ती सुगंधी रातराणी
तरीही ते एकत्र फुलतात
कदाचित हेच प्रेम असते ........

तो खवळलेला समुद्र
अन ती संथ वाहणारी नदी
तरीही त्यांचा संगम होतो
कदाचित हेच प्रेम असते ........

तो निष्पर्ण वृक्ष
अन ती बहरणारी वेल
तरीही ते एकत्र वाढतात
कदाचित हेच प्रेम असते ........

तो कर्कश आवाज
अन ती मंजुळ स्वर
तरीही दोघे एकत्र गुणगुणतात
कदाचित हेच प्रेम असते ........

कोमल ..................२१/२/१०

त्याची जर्नल अपूर्ण असते
अन तिच्या जर्नलला कव्हर नसते
ती त्याच्या आकृत्या पूर्ण करते अन
तो जर्नलला कव्हर घालतो
कदाचित हेच प्रेम असते .......

तो छत्री घरीच विसरतो
अन तिच्याजवळ छत्री असते
तरीही दोघ एकत्र भिजतात
कदाचित हेच प्रेम असते .......

त्याच्याजवळ स्वेटर असते
अन ती कुडकुडत असते
तो तिला स्वेटर देतो
अन ती कुडकुडनाऱ्या त्याला उबेची मिठी देते
कदाचित हेच प्रेम असते .......

त्याला तिखट फार प्रिय
अन तिला गोड .......
तरीही तिने केलेला शिरा तो आवडीने खातो
कदाचित हेच प्रेम असते .......

कोमल ........................२३/२ /१०

तो रात्री जागून प्रोजेक्ट करत असतो
अन ती कादंबऱ्या वाचून त्याला सोबत करते
कदाचित हेच प्रेम असते ........

तो तिला चिडवत असतो
अन ती उगाच खोट रागवत असते
कदाचित हेच प्रेम असते ........

तिचा उपवास असतो
अन त्यालाही जेवण जात नाही
कदाचित हेच प्रेम असते ........

तिच्या फक्त हसण्याने
त्याचा चेहरा फुलतो
कदाचित हेच प्रेम असते ........

तिचे पाणावलेले डोळे पाहून
त्याच्या जीव कासावीस होतो
कदाचित हेच प्रेम असते ........

ती उशिरा घरी दमून येते
अन तो मस्त चहा करून देतो
कदाचित हेच प्रेम असते ........

तिची चुकून खारट झालेली भाजीही
तो आवडीने खातो
कदाचित हेच प्रेम असते ........

त्याच्या हरलेल्या मनाला
ती नवीन उभारी मिळवून देते
कदाचित हेच प्रेम असते ........

त्याच्या कठीण काळात
ती त्याला सोबत करते
कदाचित हेच प्रेम असते ........

त्याच्या अंधारलेल्या वाटा
ती उजळून देते
कदाचित हेच प्रेम असते ........

त्याच्या बोलवण्यावर
ती धावून जाते
कदाचित हेच प्रेम असते ........

त्याच्या फक्त एका हाकेने
ती सारे जग विसरते
कदाचित हेच प्रेम असते ........


कोमल .....................२४/२/१०

No comments:

Post a Comment