Total Pageviews

Saturday, March 27, 2010

तुझा फोन .........


आतुरतेने तुझ्या फोनची वाट पाहते
काय बोलायचे हे सगळ ठरवून ठेवते
दिवसभरात घडलेलं सगळ सांगायचं असते.........

नेकमा तुझा फोन येतो, अन वेगळच घडते
तुझ्या आवाजाने भानच हरपते
जे बोलायचं असत तेच विसरते.........

फोन ठेवल्यावर मात्र जाणवते
जे बोलायचं होत ते राहून गेले
अन विसरलेले परत सगळ आठवते...
मग माझ हे वेड मन पुन्हा
तुझ्या फोनची आतुरतेने वाट पाहते.......

कोमल ...................१४/२/१०

No comments:

Post a Comment